Producenci
Polityka prywatności

Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Stopa Antylopa Joanna Skwarek.

Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

Kto jest administratorem strony internetowej www.stopaantylopa.pl

Administratorem strony internetowej www.stopaantylopa.pl jest Joanna Skwarek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Stopa Antylopa Joanna Skwarek, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju pod adresem ul. Marii Konopnickiej 15 05-410 Józefów, NIP 5322091531, REGON 388009463.

DANE OSOBOWE

Jaki akt prawny reguluje przetwarzanie Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe są przez nas zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego powszechnie: RODO. W zakresie nieuregulowanym przez RODO przetwarzanie danych osobowych jest regulowane przez Ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Stopa Antylopa Joanna Skwarek, ul. Marii Konopnickiej 15 05-410 Józefów telefon: +48 507348171 e-mail: sklepstopaantylopa@gmail.com W sprawie Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować za pomocą:
- poczty elektronicznej: sklepstopaantylopa@gmail.com
- poczty tradycyjnej: Stopa Antylopa Joanna Skwarek, ul. Marii Konopnickiej 15 05-410 Józefów
- telefonu: +48507348171

JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE, KTÓRE NAM PAŃSTWO PODAJĄ

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne ale stanowi warunek świadczenia przez nas usług na Państwa rzecz (np. założenia konta).

Odbiorcy danych osobowych

Aktualną listę podmiotów, którym ujawniamy Państwa dane osobowe znajdują się poniżej:

InPost S.A. z siedzibą w Krakowie - Zrealizowanie zamówienia

Google Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii - Mierzenie ruchu na stronach internetowych, raportowanie o błędach aplikacji, tworzenie statystyk, analizowanie aktywności Klientów, mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

DreamCommerce S.A. z siedzibą w Krakowie - Usługi serwerowe, utrzymanie sklepu

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji (w tym profilowanie)

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania lub do zautomatyzowanego podejmowania wobec Państwa jakichkolwiek decyzji.

Czy będziemy przekazywać Państwa dane osobowe poza EOG lub do organizacji międzynarodowej?

W celu korzystania z narzędzi Google, służących do tworzenia statystyk, określania profilu Klienta oraz działań marketingowych i remarketingowych Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, gdzie znajdują się serwery Google.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

Na podstawie RODO mają Państwo prawo do:

• żądania dostępu do Państwa danych osobowych
• żądania sprostowania Państwa danych osobowych
• żądania usunięcia Państwa danych osobowych
• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
• żądania przenoszenia danych osobowych

W razie zgłoszenia nam któregokolwiek z wymienionych powyższej żądań bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udzielimy Państwu informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Państwa żądaniem.

W razie potrzeby możemy wydłużyć termin miesięczny o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W każdym wypadku poinformujemy Państwa w terminie miesiąca od otrzymania żądania o przedłużeniu terminu i podamy Państwu przyczyny opóźnienia.

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Mają Państwo prawo uzyskania informacji czy przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe mają Państwo prawo do:

• dostępu do danych osobowych,
• uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Państwa danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Państwu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
• uzyskania kopii Państwa danych osobowych.

Jeśli chcą Państwo zażądać dostępu do Państwa danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: sklepstopaantylopa@gmail.com

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Państwa dane osobowe są nieprawidłowe, mają Państwo prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych. Mają też Państwo prawo do żądania uzupełnienia przez nas Państwa danych osobowych. Jeśli chcą Państwo zażądać sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: sklepstopaantylopa@gmail.com

Prawo do usunięcia danych osobowych, tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Mają Państwo prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

• Państwa dane osobowe przestały być niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• wycofali Państwo określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Państwa zgodę;
• Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
• wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub stronę trzecią. Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych możemy przetwarzać Państwa dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaną Państwo poinformowani.

Jeśli chcą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: sklepstopaantylopa@gmail.com

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

• kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych – w takim wypadku ograniczymy przetwarzanie Państwa danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
• przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
• Państwa dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń;
• zgłosili Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Państwa sprzeciwie.

Jeśli chcą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: sklepstopaantylopa@gmail.com

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:
• przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
• przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: sklepstopaantylopa@gmail.com

Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Mają Państwo prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Standardowo udostępnimy Państwu Państwa dane osobowe w formacie CSV. Jeśli wolą Państwo, aby dane zostały Państwu udostępnione w innym formacie proszę wskazać preferowany format w swoim żądaniu. W miarę możliwości postaramy się udostępnić Państwu dane w preferowanym przez Państwa formacie. Mogą Państwo również zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcą Państwo zażądać przeniesienia swoich danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: sklepstopaantylopa@gmail.com

Czy mogą Państwo cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

Mogą Państwo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przez nas na podstawie Państwa zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych mogą Państwo zgłosić swoje żądanie na adres: sklepstopaantylopa@gmail.com

Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych mają Państwo prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który z dniem 25 maja 2018 roku zastąpił GIODO.

Co to są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Do czego używamy ciasteczek?

Stopa Antylopa Joanna Skwarek używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl